POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

 

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności
Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Régions

 

15 czerwca 2003 zakończyliśmy kolejny sezon naszej działalności. Jak zwykle z tej okazji odbył się spektakl. Zobaczyliśmy przygotowane przez dzieci "Senne Podróże"  i "Rodzinę Falczaków" - przez dorosłych Le 15 juin 2003 nous avons terminée l'année suivante de notre activité. Comme d'habitude à cette occasion on a présenté un spectacle. Nous avons vu
"Les Voyages en Rêves" préparé par les enfants - et "La Famille Falczak" - par les adultes

9 czerwca 2003 jak co roku w Zielone Świątki odbyło się wejście na górę Sainte Victoire zorganizowane przez stowarzyszenie "Les Amis de Sainte Victoire" wspólnie z Polonicą

Le 9 juin 2003 comme tous les ans à Pentecôte a eu lieu l'ascension à la Sainte Victoire organisée par les Associations "Les Amis de Sainte Victoire"
et "Polonica"

Niedziela 11 maja 2003 - Braliśmy udział w Święcie Europejskim w Venelles : była sprzedaż ciast i wyrobów  rzemiosła polskiego. Odbyła się również mała animacja - śpiewaliśmy polskie piosenki przy dźwięku gitar.

Dimanche 11 mai 2003 - Participation à la Fête Européenne à Venelles :  Polonica tenait un stand avec la vente de gâteaux et de produits artisanaux polonais. Il y a eu lieu aussi une petite animation avec chants polonais et guitares

 

Piątek 9 maja 2003 - Braliśmy udział w
"Forum Europejskim" -
 Aix en Provence

Vendredi  9 mai 2003 - Nous avons participé au "Forum Européen"  Aix en Provence

Euro-café
"POLSKA, PIĘKNA NIEZNAJOMA"

które odbyło się we wtorek 6 maja o 20 godz.

w kawiarni : "Les Deux Garçons"cours Mirabeau, Aix en Provence

Euro-café
"POLOGNE, LA BELLE INCONNUE"

qui a eu lieu mardi le 6 mai à 20h00

aux "Deux Garçons"cours Mirabeau, Aix en Provence

Sobota 3 maja 2003 - Piknik "Śniadanie na trawie"

Zobaczcie zdjęcia !!!

Samedi 03 mai 2003 - Pique-nique
"Déjeuner sur l'herbe" - Regardez les photos !!!

Święcenie pokarmów
odbyło się w sobotę 19.04.03
w Parafii St André

La bénédiction de la nourriture

a eu lieu samedi 19.04.03
à Paroisse St André

       

 

Niedziela 13 kwietnia 2003

Pogadanka literacka dla dzieci "Jan Kochanowski"

 Dimanche 13 avril 2003 - Conférence littéraire pour les enfants - "Jan Kochanowski"

14 marca 2003 odbył się
 Wieczór poetycki
:
     
Pejzaż poetycki "Przyroda w oczach poetów"

Le 14 mars 2003 a eu lieu
la Soirée poétique
:

 Paysage poétique :
      "Le milieu naturel vu par les poètes"

Bal kostiumowy odbył się 1 lutego 2003 roku o 2030 w sali "La Buissonne" w Puyricard.

Szalona zabawa trwała aż do rana. Kostiumy były bardzo ciekawe i zróżnicowane. Wybrano Króla i Królową Balu. A jak będzie w przyszłym roku?

Bal costumé  a eu lieu le 1 février 2003 à 20h30 dans la salle "La Buissonne" à Puyricard. On a dansé jusqu'au petit matin. Les costumes ont été très intéressants et diversifiés. Le Roi et la Reine de la soirée ont été élus. A l'année prochaine!

15.12.2002 byliśmy zaproszeni przez Merostwo Aix en Provence do przedstawienia naszych tradycji świątecznych w "szałasie" Merostwa podczas Targu Świątecznego na Cours Mirabeau w Aix en Provence

Le 15 décembre 2002 nous étions invités pour animer et promouvoir nos traditions autour du Chalet "Ville d'Aix" lors du Marché de Noël  - Cours Mirabeau à Aix en Provence

14.12.2002 odbyła się nasza Wigilia. Nie zabrakło ani polskich potraw, ani kolęd ani wspaniałej atmosfery!!! Zapraszamy na przyszły rok!!!

14.12.2002 nous célébrions notre Repas de Noël polonais. Il ne manquait ni les traditionnels plats polonais, ni les chants de Noël ni l'excellente ambiance!!! A l'année prochaine!!!

30.11.2002

Forum "Opowiedz mi swoją kulturę - Dookoła świata"
Zakończenie akcji "Dzieciństwo i tolerancja" zorganizowanej przez Jeune Chambre Economique
Centre de Congrès - Boulevard Carnot

Forum "Raconte-moi ta culture - Autour du monde" dans le cadre de l'action "Enfance et Tolérance" organisée par la Jeune Chambre Economique

22.11.2002

Uczestniczyliśmy w Konferencji "Europa i Polska" z serii "Euro-café" w Auberge St Géran w Bouc Bel Air, organizowanej przez Association Européenne du Pays d'Aix  wspólnie z Mouvement Européen. Obecnych było ok.30 osób, którym staraliśmy się przybliżyć  geografię, historię i sytuację ekonomiczną w kontekście przyszłego wstąpienia Polski do WE.  Słuchacze byli bardzo zainteresowani tymi tematami, a także turystyką i aktywnie brali udział w dyskusji.

Nous avons participé dans la Conférence "L'Europe et la Pologne", dans la série "Euro-café" à l'Auberge St Géran à Bouc Bel Air organisée par Association Européenne du Pays d'Aix avec le Mouvement Européen. Nous avons présenté aux env. 30 personnes la géographie, l'histoire et la situation économique de la Pologne dans le contexte de son adhésion à l'UE. Les auditeurs ont été vivement intéressés par ces sujets ainsi que par le tourisme. Ils ont participé très activement dans la discussion.

08.11.2002

Mieliśmy zaszczyt spotkać się z Panem Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Janem Tombińskim oraz z panem Konsulem Generalnym Polski w Lyonie, Markiem Majewskim. Spotkanie odbyło się na Merostwie Aix en Provence, gdzie po rozmowie z Panią Mer Maryse Joissains-Masini  Pan Ambasador i Pan Konsul przyjęli przedstawicieli naszego Stowarzyszenia w obecności władz miasta.

Nous avions l'honneur d'être reçus par Monsieur l'Ambassadeur de Pologne Jan Tombiński et Monsieur le Consul Général de Pologne à Lyon Marek Majewski. Cet événement a eu lieu à la Mairie d'Aix en Provence où, après la rencontre avec Madame le Maire Maryse Joissains-Masini, Monsieur l'Ambassadeur et Monsieur le Consul ont reçu les représentants de notre Association en présence des autorités de la ville.

24 października 2002 uczestniczyliśmy w Obiedzie-Debacie organizowanym przez C.E.I.S i Mouvement Européen w Salonie

Temat- Polska: Przyszły partner Wsp. Europejskiej

24 octobre 2002 nous avons participé dans
le Dîner-Débat organisé par le C.E.I.S et
le Mouvement Européen à Salon-de-Provence

Sujet: La Pologne : Futur partenaire de l'U.E.

Balet Tańca Dawnego  "Ardente Sole" z  Krakowa

Spektakl Tańca Barokowego :

"Król Sobieski i Marysieńka"

 Ballet de Cour "Ardente Sole" de Cracovie

Spectacle des Danses Baroques
"Le Retour du Roi à Wilanów"

26.09.2002

4.10.2002

Udział w akcji organizowanej przez Jeune Chambre Economique :"Dzieciństwo i tolerancja"

Interwencje w klasach CM2 w szkołach Maurice Plantier w Venelles i Paul Arène w Aix en Provence

Konferencja prasowa 26 września 202

Participation dans l'action organisée par la Jeune Chambre Economique: "Enfance et Tolérance"

Les interventions dans les classes CM2 dans les écoles Maurice Plantier à Venelles et Paul Arène à Aix en Provence

Conférence de presse le 26 septembre 2002

Dzień Stowarzyszeń ASOGORA

15 września 2002

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Journée des Associations ASOGORA

15 septembre 2002

Cours Mirabeau Aix-en-Provence

 

Co było w roku 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002