Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

7 lutego 2009 roku

odbył się

BAL KOSTIUMOWY

 

pod hasłem

RETRO – VIVA TANIEC

 

z udziałem :  

CRACOVIA DANZA

Balet Dworski z Krakowa

 

7 février 2009

a eu lieu

LE BAL COSTUME

 

 le thème

RÉTRO – VIVE LA DANSE

 

avec le concours de :

CRACOVIA DANZA

Ballet de Cour de Cracovie Pologne

 

Był to dla nas niezwykły Bal - Bal Dziesięciolecia naszego Stowarzyszenia. Chcieliśmy więc  nadać mu specjalną atmosferę, podkreślić jego wyjątkowy charakter. Dlatego też byliśmy bardzo szczęśliwi, że zespół Cracovia Danza uświetnił nasz Bal wspaniałym spektaklem.

Czy nasz cel został spełniony? Czy udało nam się wytworzyć świąteczny nastrój i jednocześnie wspaniałą zabawę dla wszystkich?

Zobaczcie sami !

C'était pour nous un Bal très spécial - Bal du Dixième Anniversaire de notre Association. Nous voulions lui donner un cachet spécial, souligner son caractère exceptionnel. Nous étions donc très heureux que l'ensemble Cracovia Danza a honoré notre Bal par leur magnifique prestation.

Est-ce que notre but a été atteint ? Est-ce nous avons réussi de créer une ambiance de fête et en même temps une très bonne soirée pour tous ?

Regardez par vous-mêmes !

Wieczór zaczął się od aperitifu, w czasie którego można było podziwiać wspaniałe stroje przybywających gości. Stylowe stroje z różnych epok mieszały się z balowymi toaletami i strojami tanecznymi.

La soirée a commencé par l'apéritif, pendant lequel on pouvait admirer les magnifiques costumes de arrivants. Les costumes de différentes époques se mélangeaient avec les toilettes de bal et les costumes de danse.

Prezes Poloniki oficjalnie powitała wszystkich przybyłych gości i otworzyła Bal.

La présidente de Polonica a souhaité la bienvenue à tout le monde et elle a ouvert le Bal.

 Rozpoczynamy Bal wspaniałym pokazem zespołu Cracovia Danza - "Koniec wieku".

Le Bal commence par le magnifique spectacle de Cracovia Danza - "La Fin de Siècle"

Ale... Poloneza czas zacząć!!!

Mais ... il est temps de commencer la Polonaise !!!

Po Polonezie - pora na taniec.

Après la Polonaise - la danse

Kto zdobędzie nagrody na najpiękniejszy strój? Tancerze z zespołu Cracovia Danza obserwują defiladę i pełnią rolę Jurorów.

Qui va gagner le prix du plus beau costume ? Les danseurs de Cracovia Danza qui forment le Jury observent le défilé.
Ale nie zapominajmy, że trzeba się posilić. Polskie wędliny i bigos smakują wszystkim. W tym czasie Jury zastanawia się komu przyznać nagrody. (Posiłek)

N'oublions pas qu'il faut goûter les spécialités polonaises - la charcuterie et "bigos". Pendant ce temps-là le Jury choisit les gagnants des prix. (Repas)

Przed następną częścią zabawy zespół Cracovia Danza  przedstawił żywą kompozycję tańców Lata 20-te Lata 30-te,
która bardzo podobała się widzom.

Avant la partie suivante du bal, l'ensemble Cracovia Danza a présenté une vive composition de danses - Les Années Folles qui a beaucoup plu aux spectateurs.

Dochodzimy do kulminacyjnego punktu uroczystości -
tortu urodzinowego ! Jest i inna niespodzianka ....

Nous arrivons au point central de la fête - le gâteau d'anniversaire.
Il y a aussi une autre surprise ...

Ale kto zdobył nagrody w konkursie na najpiękniejszy strój? Jury ogłasza werdykt.

Mais qui a gagné les prix dans le concours ? Le Jury annonce le verdict.

A potem tańczymy do białego rana !!!

et nous dansons jusqu'au petit matin !!!
Ciekawe stroje .... Quelques costumes ....