POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

9.05.2018 - Dzień Europejski w Aix en Provence

Na zaproszenie Stowarzyszenia POLONICA polski Zespόł Tańcόw Ludowych "Perła" z Niemenczyna k/Wilna na Litwie przedstawił tańce litewskie, polskie i słowackie. Bardzo dynamiczny występ nagrodzono olbrzymimi brawami. W występie uczestniczył też polski akordeonista z Krakowa – Jerzy Zając. Brawo dla artystów ! Jak zwykle w czasie Dni Europejskich Polonica przygotowała stoisko z dokumentacja o Polsce i pieknym polskim rzemiosłem artystycznym.

Po wspaniałym występie dla mieszkańców Aix, Perła wystąpiła również ze spektaklem i kursem tańca dla dzieci ze Szkoły Polskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Polonica oraz dla dzieci z Centre Socio-Culturel La Grande Bastide gdzie mieści się polska szkoła.

Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się do sukcesu tego dnia.

9.05.2018 - La Fête de l’Europe à Aix en Provence

L’ensemble polonais des danses folkloriques "Perła" de Niemenczyn en Lituanie, invité par l’association POLONICA, a présenté les danses lituaniennes, polonaises et slovaques. Le nombreux public a applaudi vivement ce spectacle très dynamique. Un accordéoniste polonais de Cracovie, Jerzy Zajac a participé aussi à ce spectacle. Félicitation à tous les artistes ! Comme d'habitude lors de la Journée Européenne Polonica a préparé un stand avec la documentation sur la Pologne et l'artisanat polonais.

Aprés la magnifique présentation pour les habitants d'Aix en Provence, Perla a donné un spectacle et un stage de danse pour les enfants de l'Ecole Polonaise de Polonica ainsi que pour les enfants du Centre Socio-Culturel La Grande Bastide où le cours ont lieu. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cette journée.

 

 Więcej zdjęć     Plus de photos  

 
Więcej zdjęć   Taniec litewski/Danse lituanienne Plus de photos  
 
Więcej zdjęć   Taniec litewski/Danse lituanienne Plus de photos  

 

Więcej zdjęć  

Taniec polski/Danse polonaise

Plus de photos  

 
Więcej zdjęć   Taniec słowacki/Danse slovaque Plus de photos  
Stoisko Poloniki   Stand de Polonica 
Więcej zdjęć     Plus de photos  
Szkoła Polska  Ecole Polonaise 
 
 Więcej zdjęć    Plus de photos