Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

W piątek 11 marca 2005 odbył się Wieczorek Poetycki którego tematem było "Morze w poezji"

 

Le vendredi 11 mars 2005 a eu lieu la Soirée Poétique dont le thème était  "La mer dans la poésie"

 

 

 

Wieczorek był bardzo udaną imprezą. Mimo nie bardzo łatwego tematu pięknych wierszy było bardzo dużo.   La soirée a été très réussie. Bien que le thème n'était pas facile, nous avons entendu beaucoup des beaux poèmes.
Były także piosenki żeglarskie - wszyscy dostali słowa i mogli śpiewać nawet jeśli piosenka była mniej znana.

Il y a eu aussi des chansons de marins - on a distribué les paroles et tout le monde a pu chanter même quand la chanson était moins connue.  

     
 
Dzieci obecne na wieczorku też czytały wiersze   Les enfants présents aussi ont lu des poèmes
A wszystko przy blasku świec ...   Et tout cela à la lumières des bougies ...

 

     
 
     
 

     

 

 

 

Zapraszamy wszystkich na nasze Wieczorki Poetyckie. Każdy może (nie musi) przeczytać wiersz, który chciałby przedstawić innym. W przyjemnej atmosferze, przy blasku świec, śpiewamy też zawsze piosenki związane z tematem.

Nous vous invitons à participer à nos Soirées Poétiques. Tout le monde peut lire (mais n'est pas obligé) le poème qu'il voudrait  présenter aux autres. Dans une ambiance agréable, à la lumière des bougies nous chantons aussi les chansons liées au thème.

Ahoj !!!!  ----  Oh hé oh hé !!!