Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

W dniach 8 - 10 października odbyło się szkolenie nauczycieli polonijnych prowadzone przez :
Polonijne Centrum Nauczycielskie z Lublina

-------

Le 8 - 10 octobre a eu lieu une formation pour les enseignants de polonais assurée par

Polonijne Centrum Nauczycielskie de Lublin

    

 

Zaczynamy zajęcia - najpierw musimy się poznać !

Nasze metodyczki :
Nos formatrices :

Pani Małgorzata Małyska

i Pani Grażyna Wiśniewska

Nous commençons - d'abord il faut faire connaissance !

Nic tak lepiej nie integruje grupy jak "Zabawy na dobry początek"
Witamy koleżanki z Nicei

Il n'y a rien de mieux pour intégrer le groupe que
"Les jeux pour bien commencer". Bonjour aux collègues de Nice

Słuchamy też interesujących wykładów

Mais nous suivons aussi des cours très intéressants

Aby uczyć innych - trzeba samemu spróbować -
 różne zabawy dydaktyczne

Pour enseigner aux autres - il faut essayer soi-même -
des différents jeux éducatifs

A oto przypuszczalny wygląd smoka wg opisu świadków

Znowu w Krakowie pokazał się Smok Wawelski ! Ale jak on wygląda? Dziennikarze próbują dowiedzieć się tego od świadków

Il paraît qu'on a vu le Dragon de Cracovie à nouveau!

Mais de quoi a-t- il l'air ? Les journalistes essayent de le savoir en questionnant des témoins.

Ci-dessus le portrait-robot du dragon selon la description des témoins

Jak można szybko nauczyć się słów piosenki? Najlepiej ilustrując ją!

Comment peut-on apprendre rapidement les paroles d'une chanson ?
 En l'illustrant !

Śpiewamy pokazując obrazki

Nous chantons en montrant les  dessins.

Śpiewamy - pamiętamy już słowa!

 

A oto cała piosenka.

Et voici la chansons entière

Nous chantons - nous connaissons toutes les paroles !

Jak najlepiej wykorzystać polskie tradycje w nauce polskiego?

Ilustrujemy powstanie zwyczaju krakowskiej Rękawki

Comment introduire la connaissance des traditions polonaises dans l'apprentissage du polonais? Nous illustrons la "Rękawka" de Cracovie

No i oczywiście zabawy aktywizujące

Et bien sûr - les jeux pour dynamiser les élèves

Na koniec - rysujemy swoje portrety w trzech częściach.

A la fin - nous dessinons nos portraits en trois parties.

A oto rezultat - kto potrafi dopasować portret do oryginału ?

Et voilà le résultat - qui pourra assortir le portrait à l'original ?

Koniec kursu - dziękujemy bardzo pani Małgosi i pani Grażynce !

La formation est finie - merci beaucoup à Małgorzata et Grażyna !

 

             

Szkolenie było bardzo interesujące. Prowadzące w żywy i obrazowy sposób przedstawiły bardzo ciekawe i nowoczesne metody pracy z dziećmi młodszymi i starszymi w nauce języka polskiego za granicą. Nauczycielki biorące udział w szkoleniu na pewno wykorzystają wiele z poznanych metod i pomysłów.

 

La formation a été très intéressante. Les formatrices nous ont appris les méthodes modernes et variées pour enseigner le polonais aux enfants de différents ages habitants à l'étranger. Les enseignantes participant à la formation profiteront certainement des nombreuses méthodes et idées.