Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

26 czerwca 2005 roku odbyła się uroczysta msza w trakcie której dzieci ze wspólnoty polskiej przyjęły sakramenty bierzmowania i pierwszej komunii.

 

26 juin 2005 a eu lieu une messe solennelle pendant laquelle les enfants de la communauté polonaise ont reçu les sacrements de la confirmation et la première communion.

 

   
Młodzież oczekująca na bierzmowanie i pierwszą komunię świętą Les jeunes attendent la confirmation et la première communion