Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

W niedzielę 17 grudnia 2006
odbyła się

naszego Stowarzyszenia

Dimanche17 décembre 2006 a eu lieu

 

de notre Association

 

Całą noc padał śnieg na Betlejem

 Il a neigé toute la nuit sur Bethléem

Nikt nie znajdzie Małego w takiej śnieżnej zawiei

Personne ne trouvera l'Enfant dans la tempête de neige ...

Do szopy, do szopy wszyscy ...

Tout le monde à la crèche ...

To już pora na Wigilię, to już czas ...

C'est le moment de commencer le Repas de Noël

Po kilku słowach pani Prezes, Ksiądz Ryszard uroczyście rozpoczął Wigilię

Après quelques mots de la Présidente, le Père Richard a ouvert le Repas de Noël

Piękna polska tradycja - dzielenie się opłatkiem La très belle tradition polonaise - le partage du pain de Noël (opłatek)
   

No i oczywiście tradycyjne wigilijne potrawy...

Et bien sur les plats traditionnels de Noël ...

Jest barszczyk z uszkami, różne potrawy z ryb, sałatka, kapusta wigilijna ....

On commence par le "barszcz" (soupe de betteraves), puis suivent différents poissons, la macédoine , la choucroute de Noël ...

no i oczywiście pyszne polskie ciasta.

et bien sur les très bons gâteaux polonais.

Jeden z najprzyjemniejszych momentów  - wszyscy śpiewamy kolędy

Le plus agréable des moments  - nous chantons les chants de Noël polonais