Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

10 PIOSENEK DLA JANA PAWŁA II
Wspomnienie, obraz, piosenka ...

Kolejny Wieczór Piosenki poświęcony Janowi Pawłowi II przygotowany przez Stowarzyszenie Polonica odbył się w 27 maja 2011 w kościele w Lamanon.
Polonica została niezwykle gorąco przyjęta, piosenki, które tak lubił Jan Paweł II podobały się bardzo słuchaczom.

10 CHANSONS POUR JEAN-PAUL II
 Mémoire, image, chanson ...

La suivante Soirée de la Chansons consacrée à Jean-Paul II préparée par l'association Polonica a eu lieu le 27 mai 2011  dans l'église à Lamanon.

Polonica a été reçue très chaleureusement, le public a apprécié les chansons aimées tant par Jean-Paul II.   

Pieśń towarzyszyla Janowi Pawłowi II podczas całego pontyfikatu. Nawiązywał do niej w homiliach, śpiewal także sam, zwłaszcza podczas spotkań z młodzieżą. Intonował piosenki religijne, ale takze te związane z jego ukochanymi górami.... Dziś śpiewając te pieśni wracamy pamięcią i sercem do chwil gdy był z nami. La chanson accompagna Jean Paul II tout au long de son pontificat. Il l’introduisait dans ses homélies, il chantait souvent lui-même, surtout pendant les rencontres avec les jeunes. Il entonnait des chants religieux mais aussi des airs très chers de sa région montagneuse… Aujourd’hui en chantant ces mélodies nous revivons, par la pensée et au fond du cœur,  les jours de sa présence parmi nous…

Bądź pozdrowiony Gościu nasz

Spoglądający w wieczność Jan Paweł II mówił:

„Szukałem Was, a teraz wy przyszliście do mnie. Bardzo Wam za to dziękuję.” Twoja obecność zapala lampy, łączy wyspy serc.

Soit bienvenu notre hôte

Jean Paul II partant vers le Père disait:

„Je vous ai cherché et maintenant vous êtes venus me voir. Je vous en remercie beaucoup ».Ta présence fait allumer les lampes, fait rassembler nos cœurs.

Polska kocha Cię

Polacy znając zamiłowanie Papieża do muzyki witali go wszędzie śpiewając. Powstało wiele refrenów, które pozwalały wiernym wyrażać radośc,  miłość, wdzięczność i oddanie Papieżowi Polakowi.

La Pologne t’aime
Les Polonais connaissant l’intérêt du Pape pour les chants, l’accueillaient partout avec des chansons. Des nombreux refrains furent écrits permettant aux fidèles d’exprimer la joie, l’amour, la reconnaissance et la fidélité à ce Pape Polonais.

Wadowice, moje miasto

Papież mówił: „Wiadomo jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce a potem młodzieńcze. Te właśnie lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami.” Tą piesń zaśpiewał Papieżowi w Wadowicach 170 osobowy chor dziecięcy podczas pielgrzymki w 1999 roku.  

Wadowice, ma ville

Le Pape Jean Paul II disait : « Nous savons l’importance que jouent les premières années de la vie, les années de l’enfance puis celles de l’adolescence dans la formation de la personnalité de chacun de nous. Ces années justement me lie durablement à la ville de Wadowice ». En 1999 cette chanson a été chantée au Pape alors en pèlerinage dans sa ville natale par une chorale de 170 enfants de Wadowice.

Góralu czy Ci nie żal

Prymas Stefan Wyszyński powiedział w 1978 roku :

„Aż łzy wyciska myśl o utraconym ojczystym raju, tak iż na usta ciśnie się nie do opanowania pytanie Góralu czy Ci nie żal odchodzić od stron ojczystych. A nasz góral z Wadowic , gdy z Watykanu myślą na lasy spoziera , gdy łzy rękawem ociera, na pewno sobie odpowie: dla Boga, Panie, dla Kościoła dla jego spraw i wielkich zadań”.

Montagnard ne regrettes-Tu pas de partir de ta contrée?

Le primas de Pologne a dit après l’élection de Jean Paul II en 1978:

« L’idée de perdre sa patrie son paradis fait surgir les larmes et naitre une question évidente : Montagnard ne regrettes-tu pas de partir loin de ta contrée si aimée ? Mais notre montagnard de Wadowice quand il regarde du Vatican vers ses forêts et essuie une larme, se dit  au fond de lui que c’est ainsi pour le bien de l’Eglise, pour ses tâches si importantes et pour de grandes choses ».

Abba Ojcze

Jean Paul II mówił: „Nauczyć się modlitwy to znaczy nauczyć się  Ojca”. « Ojciec Was miłuje – te słowa Pana Jezusa stanowią samo centrum Ewangelii.” 

Abba Père

Jean Paul II disait : « Apprendre à prier c’est apprendre à connaitre le Père. » « Le Père vous aime – ces mots du Seigneur Jésus constituent le centre même de l’Evangile ».

Tato. Nie boję się gdy ciemno jest

Piosenka zespołu Arka Noego. Zespół powstał w 1999 r. z okazji pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, wówczas na zamówienie TVP1 powstał teledysk do piosenki „Tato”. Utwór stał się wielkim przebojem. Piosenki Arki Noego mówią w niezwykle prosty i przyjazny sposób o rzeczach najważniejszych dla człowieka, rodziny, dla „małych i dużych”.

Père. Je n’ai pas peur des ténèbres car le Père me tient par la main.

La chanson du célèbre groupe l’Arche de Noé. L’ensemble s’est formé en 1999 à l’occasion du pèlerinage du Pape en Pologne. La télévision polonaise avait alors commandé un vidéoclip pour cette chanson intitulé « Père ». La chanson est vite devenue un tube. Les chansons de l’Arche de Noé parlent d’une manière simple et accessible des choses essentielles pour la famille, pour  l’homme, qu’il soit petit ou grand. Le groupe  se compose de musiciens adultes et d’une quinzaine d’enfants. 

Apel Jasnogórski

Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie pamiętam... Papież wspominał  „Kiedy było mi dane odwiedzić Ojczyznę w trudnym roku 1983 te właśnie słowa stały się myślą przewodnią spotkania z polską młodzieżą, aby znalazła w nich siłę do przetrwania i do zwycięstwa....” 

Appel de Jasna Gora

Marie Reine de Pologne, je suis auprès de toi, je veille… Le Pape disait : „Quand il m’a été donné de pouvoir visiter ma Patrie en cette année difficile de 1983, ces mots sont devenus un fil conducteur de ma rencontre avec la jeunesse polonaise, pour qu’elle y trouve la force de résister et la victoire. »

 Czarna Madonna

Ta pieśń maryjna do Matki Bożej Częstochowskiej powstała w 1971 roku. Na początku wykonywana była głównie podczas pielgrzymek na Jasna Górę . Była ulubioną pieśnią kard. Stefana Wyszyńskiego. Potem stała sie także ulubioną pieśnią Jana Pawła II-go, niejako świadectwem  jego zawierzenia Matce Bożej Totus Tuus.

La Vierge Noire

Cette chanson mariale à la Vierge de Czestochowa a été écrite en 1971. Au départ elle fut chantée surtout lors des pèlerinages à Jasna Góra. Elle fut la chanson préférée du cardinal Stefan Wyszyński. Puis elle fut aussi très  aimée par le Pape Jean Paul II et devint un témoignage de son attachement à la Vierge Marie : «  Totus Tuus ».

 Panience na dobranoc

Jedna z ulubionych pieśni maryjnych  Jana Pawła II-go¸cieszy się dziś dużą popularnością. Papież mówił: „Jasnogórskiej Królowej Polski oddaje w opiekę wszystkich i każdego z Was. Jej macierzyńskiej milości powierzam waszą codzienność, wasze pragnienia i działania” 

Bonne nuit à la Vierge

Une des chansons aimées par Jean Paul II elle connaît un grand succès aujourd’hui. Jean Paul II disait : « A la Vierge de Jasna Gora, Reine de Pologne je confie vous tous et chacun de vous spécialement. Que Son amour maternel veille sur vos quotidiens, sur vos projets et vos actions ».

 Barka

Papież powiedzial „Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe. Z nią  (...) nie rozstawałem się przez wszystkie lata. Była jakimś tchnieniem Ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła. (...) Dziękuję Ci pieśni oazowa.” Pieśń „Barka” dotarła do wielu krajów, i jest śpiewana w wielu językach. 

Une Barque

Jean Paul II disait : « C’est cette chanson de la  jeunesse catholique qui m’a fait prendre le chemin hors de  ma patrie. Je l’avais dans mes oreilles quand j’entendais le verdict du conclave. Elle ne m’a pas quitté durant toutes ces années. Elle fut un air de ma patrie lointaine. Elle me guidait sur les routes de l’Eglise universelle. Je remercie cette chanson des jeunes chrétiens. » Ce chant s’est répandu dans le monde entier et est chanté en des nombreuses langues.

Litania do Jana Pawła II Litanie pour Jean-Paul II

10.