Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

2 kwietnia 2011
odby
ł się

Wieczorek Filmowy Poloniki

Film o Janie Pawle II,

w rocznicę Jego śmierci
Le 2 avril 2011
a eu lieu

La Soirée Cinématographique de Polonica

Film sur Jean-Paul II,

le jour de l'anniversaire de Sa mort.