POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

26 i 27 września 2015 roku odbyło się w Aix en Provence
szkolenie dla nauczycieli uczących języka polskiego we Francji:

"Świadomość językowa i kulturowa w praktyce uczenia języka polskiego w środowisku polonijnym"

Kurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Polonica z Aix en Provence i Stowarzyszenie Wspólnota Polska oddział w Poznaniu.
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizację zadania: "Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży"

Prowadzenie zajęć :
Małgorzata Wróblewska i Małgorzata Małyska
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadry Oświatowej "AWANS"

Małgorzata Małyska (Awans)
Magdalena Guilhou (Polonica)
Małgorzata Wróblewska (Awans)
Le 26 et 27 septembre 2015 une formation pour les enseignent de la langue polonaise en France a été organisée à Aix en Provence.

"La conscience linguistique et culturelle en pratique d'enseignement de la langue polonaise à l'étranger"

Cette formation a été organisée par l'Association Polonica d'Aix en Provence et par  l'Association "Wspólnota Polska" filiale de Poznan.
Ce projet est financé par Le Ministère d'Education Nationale dans le cadre de "Soutien d'éducation des polonais à l'étranger par la formation des enseignants et l'organisation des colonies de vacances et d'autres formes des séjours"

La formation a été animée par :
Małgorzata Wróblewska i Małgorzata Małyska
Le Centre de Formation des Enseignants "AWANS"

Więcej zdjęć / Plus de photos 

Stowarzyszenie Polonica z Aix en Provence wita gości. W szkoleniu uczesticzy aż siedem ośrodków : Aix, Nicea, Paryż (2 szkoły), Lyon, Bordeaux, Grenoble L'association Polonica accueille les invités. Les enseignants de sept écoles participent à la formation : Aix, Nice, Paris (2 écoles), Lyon, Bordeaux, Grenoble
Zabawny sposób na poznanie się ! Wszyscy przyklejają papierowego ptaszka ze swoim imieniem. Une méthode amusante pour faire connaissance : tout le monde colle l'oiseau en papier avec son nom
Kilka słów przywitania... Quelques mots de bienvenue
Dydaktyczna zabawa : Ptasie rodziny Un jeu didactique : Les familles Oiseaux
Grupy mają za zadanie zebrać informacje i przekazać je w formie plakatu. Les groupes doivent réunir les informations et les transmettre sous forme de l'affiche. 
       
Przy tej zabawie wszyscy dużo się dowiedzieli ale przede wszystkim świetnie się bawili ! Avec ce jeu les participants non seulement ont beaucoup appris, mais en plus ils se sont très bien amusés!
       
Piosenka i taniec Chanson et danse
Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach - nauczyciele młodszych i starszych dzieci Le cours se déroule en deux groupes : les enseignants des enfants plus jeunes et plus âgés
       
Każdy uczestnik formułuje swoje oczekiwania co do szkolenia Chaque participant formule ses attentes.
       
       
Przykładowe lekcje z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania. Les exemples des cours avec application de méthodes actives d'enseignement.
       
   
       
Wprowadzenie historycznych tematów za pomocą zabawy : Wikingowie L'introduction des sujets d'histoire en utilisant le jeu : Les Vikings
       
       
       
       
Uczestnicy oglądają film n/t badań archeologicznych na Ostrowie Lednickim. Les participants regardent le film au sujet des fouilles archéologiques à Ostrów Lednicki
Dzieci ze Szkoły Polskiej w Aix en Provence też mają się czym pochwalić - pod kierownictwem Pani Natalii - uczestniczki kursu - zbudowały makietę Biskupina. Les enfants de l'Ecole Polonaise à Aix en Provence peuvent aussi être fiers : sous la direction de Natalia, participant à la formation - ils ont construit une maquette de Biskupin.
Dyplomy Diplômes
   Dziękujemy obu Paniom Małgosiom za zaangażowanie, profesjonalizm i dobry humor.
Merci aux formatrices pour leur engagement, leur professionnalisme et leur bonne humeur.

Więcej zdjęć / Plus de photos