POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności
Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

5 czerwca 2003 zakończyliśmy kolejny sezon naszej działalności. Jak zwykle z tej okazji odbył się spektakl. 

W pierwszej części zobaczyliśmy spektakl przygotowany przez dzieci - "Senne Podróże". Uczestniczyli też w nim dorośli uczniowie. Dzieciom (i dorosłym uczniom) ze szkoły polskiej rozdano dyplomy.

Po przerwie, drugiej części odbył się spektakl przygotowany przez dorosłych - "Rodzina Falczaków".

Zakończyliśmy wieczór skromnym poczęstunkiem.

Le 15 juin 2003 nous avons terminé une nouvelle année de notre activité. Comme d'habitude à cette occasion on a présenté un spectacle.

En première partie nous avons vu le spectacle préparé par les enfants - "Les Voyages en Rêves" . Les élèves adultes y ont participé aussi. Les enfants (et les élèves adultes) de l'école polonaise ont reçu des diplômes.

Après la pause, en deuxième partie de la soirée, les adultes ont préparé un spectacle " La famille Falczak"

On a terminé la soirée avec un petit cocktail.

 

    SENNE PODRÓŻE / LES VOYAGES EN RÊVES

Podróż się zaczyna ! Dzieci wyruszają w rytm dźwięków indiańskiej muzyki

L'aventure commence! Les enfants partent en voyage au rythme

de la  musique indienne.

   

Najmłodsze dzieci wsiadają do pociągu w rytm melodii:
 "Jedzie pociąg z daleka..."

Les plus petits montent dans un train en chantant:
"Le train arrive de loin"

Każdy ma coś do powiedzienia. I pociąg odjeżdża w rytm muzyki!

Chacun à quelque chose à dire. Et le train part au rythme de la musique

Ale już nadpływają żeglarze wśród szumu fal. Et voilà qu'arrivent les marins au son du bruit des vagues.

A zaraz po nich - dzika Afryka.  A na jakim kontynencie leżą Wyspy Bergamuty? (tam mieszka Kot w Butach)

Et après eux - l'Afrique sauvage. Et sur quel continent se trouvent les Iles Bergamutes?  (où vivent les chats bottés)

Jeszcze historia samolociku i samochodzika i kolejna piosenka

Encore une histoire d'un petit avion et d'une petite voiture et une chanson

Starsze dzieci mówią piękny
wiersz "Wyprawa"

 Potem, piosenka o wakacjach

A na zakończenie - piosenka afrykańska -
ale kto zrozumiał ten język?

Dorośli uczniowie nie chcą być gorsi - i początkujący i zaawansowani!

Les plus grands des enfants récitent un très beau poème "Voyage".

Après, une chanson de vacances

 Et pour finir - la chanson africaine - mais qui a compris cette langue? Czytają wiersz o wakacjach
i o Sójce

Les élèves adultes - débutants et confirmés -  veulent faire aussi bien

Ils lisent "Vacances" et "Geai" 

Publiczność oklaskuje małych artystów. Wszyscy uczniowie dostali dyplomy i nagrody.

Le public applaudie les petits artistes. Tous les élèves ont  reçu les diplômes et les récompenses.

Pani przewodnicząca dziękuje nauczycielom za ich pracę.

Madame la présidente remercie les professeurs pour leur travail

I jeszcze niespodzianka...

Et encore une surprise...

Dzieci wręczają nauczycielom bukiety kwiatów.

Les enfants offrent aux professeurs les bouquets de fleurs.

 

     RODZINA FALCZAKÓW / LA FAMILLE FALCZAK

 

Dobrze Poinformowana Osoba wyjaśnia wszystkim, że dziś jest zjazd Rodziny Falczaków.

Z okazji złotych godów babci i dziadka Falczaków...

Trzydziestej rocznicy ślubu Falczaków

Trentième anniversaire de mariage des Falczak

Przyjechała cała rodzina! Dwie córki wnuczka, dwie ciotki..

Toute la famille est arrivée! Les deux filles, la petite fille, deux tantes

La Personne Bien Informée explique qu'aujourd'hui a lieu la réunion de la famille Falczak à l'occasion des Noces d'Or de mamie et papy...

Wszyscy  śpiewają piosenkę "Rodzina, rodzina"

Tous le monde chante la chanson "Famille, famille"

"Wesołe jest życie staruszka!"

"Joyeuse vie de papy"'

Jak zwykle na rodzinnych zebraniach wszyscy oglądają zdjęcia

Comme d'habitude pendant les réunions de famille tout le monde regarde des photos

Przeszkadza im nieznośna wnuczka!

Mais la petite-fille est insupportable!

"W czasie deszczu dzieci się nudzą"

"Pendant la pluie les enfants s'ennuient"

 i oczywiście robią głupstwa ! et bien sûr font des bêtises ! A ciotki dyskutują o dzieciach.... Et les tantes discutent au sujet des enfants..
Do kogo jest podobny najmłodszy potomek rodziny Falczaków? A qui ressemble le plus petit membre de la famille Falczak? Dziadek Falczak i Falczak to naprawdę "Tanie dranie" Papy Falczak et Falczak sont de vrais "Voyou à tout faire"

Falczakowa udziela rad córce - pannie na wydaniu

"Nie szukaj córeczko mołojca - nie trzeba - popatrz na ojca"

Falczakowa conseille sa fille - jeune fille qui cherche à se marier

"Ma fille, ne cherche pas un héro - pas la peine - regarde ton père"

Na szczęście

"Piosenka jest dobra na wszystko"

Heureusement

"La chanson est un remède à

A po tych radach córeczka :

"Ja chcę być panną!"

Et la fille après ces conseils :

"Je ne veux plus me marier!"

Ale przecież "Bo we mnie jest sex!"

Et pourtant "Le sex est en moi"

tout"

Niezawodny sufler pomaga nie pogubić się w słowach piosenek

Le souffleur aide à ne pas se perdre dans les paroles des chansons

Aktorzy kłaniają się w rytm piosenki "Rodzina, rodzina"

Les acteurs saluent au rythme de
la chanson "Famille, famille"

Sufler i pianistka też kłaniają się publiczności

Le souffleur et la pianiste
saluent aussi le public

I po zjeździe rodziny Falczaków zostaje tylko rodzinne zdjęcie...

Et après la réunion des Falczak reste seulement la photo de famille..

 

   PIKNIK

 

Wszyscy odpoczywają i wymieniają uwagi o spektaklu Tout le monde se repose et discute au sujet du spectacle
Podczas gdy dzieci się bawią, dorośli znajdują inne przyjemności Pendant que les enfants jouent, les adultes trouvent d'autres plaisirs

Zakończyliśmy kolejny sezon naszej działalności. Mamy nadzieję, że nasze propozycje podobały się naszym członkom.

 Liczymy na liczny udział w naszych akcjach w sezonie 2003/2004 !

Zapraszamy !!!

Nous avons terminé la nouvelle saison de notre activité. Nous espérons que nos propositions ont plu à nos membres.

Nous comptons sur votre présence dans la saison 2003/2004

Venez nombreux!!!

 

powrót na górę strony / haut de la page