POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Słowiańska kolęda
10 grudnia 2017 odbyło się wyjątkowe wydarzenie - spotkanie dzieci ze Szkoły Polskiej z dziećmi z podobnej do naszej szkoły bułgarskiej.
Każda szkoła przedstawiła krótki spektakl oparty na tradycjach swojego kraju. Następnie do wszystkich dzieci przyszedł Święty Mikołaj. Spotkanie zakończyło się wspólnym podwieczorkiem.
Noël Slave
Le 10 décembre 2017 a eu lieu un événement - une rencontre exceptionnelle entre les enfants de notre Ecole Polonaise avec les enfants de l'école bulgare qui fonctionne comme la notre.
Chaque école a présenté un court spectacle basé sur les traditions de chaque pays. Ensuite c'est le Saint Nicolas a rendu visite à tous les enfants. La rencontre a été clôturée par le goûter en commun.