POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

W piątek 30 kwietnia 2004 zostaliśmy zaproszeni wraz z przedstawicielami innych krajów wstępujących do Unii
na Koktajl Europejski zorganizowany przez Merostwo Aix en Provence.

Vendredi 30 avril 2004 nous étions invités avec d'autres représentants des pays entrant dans l'Union
au Cocktail Européen organisé par la Mairie d'Aix en Provence. 

 

        

Zbieramy się w Sali Ślubów  / Nous nous réunissons dans la Salle des Mariages

 

    

Kilka oficjalnych przemówień / Quelques discours officiels

 

         

Prezes Poloniki też zabiera głos / La présidente de Polonica prend aussi la parole.

 

Nasi członkowie zapewniają część artystyczną. / Nos membres assurent la partie artistique.

 

Polskie piosenki (Marsz Polonia, Szła dzieweczka, Hej bystra woda) podobają się wszystkim.

Les chansons polonaises (Marsz Polonia, Szła dzieweczka, Hej bystra woda) plaisent à tous.

 

  

Kończymy Hymnem Europejskim i wszyscy mogą zacząć degustować przysmaki z różnych krajów.

Nous terminons par l'Hymne Européen et tout le monde peut commencer à déguster les spécialités
des différents pays.