Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

W piątek 26 stycznia 2007 odbyła się
Konferencja historyczna

"Powstanie Warszawskie 1944"
przedstawiona przez :

Ewę i Tomasza Uziębło

Le vendredi 26 janvier 2007 a eu lieu

La Conférence Historique
"l'Insurrection de Varsovie 1944"

présentée par

 Ewa et Tomasz Uziębło

 

Na konferencji przedstawiono historię Powstania Warszawskiego. Była ona ilustrowana zdjęciami, co pozwoliło na lepsze zrozumienie dramatycznych przeżyć powstańców.

Les conférenciers ont présenté l'histoire de l'Insurrection de Varsovie. Elle était illustrée par des photos de l'époque ce qui a permis de mieux comprendre ces événements dramatiques.

 

   
Fragmenty przedstawiane w języku polskim były tłumaczone na francuski, aby umożliwić wszystkim słuchaczom zrozumienie ciekawego opisu wydarzeń. Les passages en polonais ont été traduits en français afin de permettre à tous les auditeurs de comprendre la description très intéressante des événements.