Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

14 maja 2009 odbyła się konferencja

"Prowansja widziana przez tych, którzy tu zamieszkali"

zorganizowana przez MAÏS International i  Maison de l’Europe  Udział Pani Marty Foltzer (naszej wice-prezes i jednocześnie doktora historii sztuki). Jej wypowiedź nosiła tytuł "Rozmowy Prowansalskie" - Malarze Polscy na Południu Francji od 1909 roku do dziś"

 

 

14 mai 2009 a eu lieu une conférence
"La Provence vue par celles et ceux qu’elle accueille
"
organisée par MAÏS International et la Maison de l’Europe  
Intervention de Mme Marta Foltzer (notre vice-présidente et en même temps docteur en histoire d'art). Son intervention a été intitulée
"Conversations Provençales" - Les Peintres Polonais en France Méditerranéenne de 1909 à nos jours"

 

Organizatorzy otwierają konferencję Les organisateurs ouvrent la conférence
Ciekawa wypowiedź pani Marty skupiła uwagę słuchaczy L'intervention très intéressante de Marta a attiré l'attention de auditeurs