POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

 

 W piątek 13 lutego odbyła się konferencja
prowadzona przez Henryka Dunajewskiego, profesora Honorowego Uniwersytetu Aix - Marsylia

 

"Mikołaj Kopernik, ekonomista Odrodzenia"

 

VENDREDI 13 FÉVRIER a eu lieu  la conférence
d’Henri Dunajewski – Professeur Honoraire à l’Université d’Aix-Marseille

 

"Nicolas Copernic, l’économiste de la Renaissance"

                 

Profesor Dunajewski w ciekawy sposób przedstawił mniej znany aspekt postaci Mikołaja Kopernika. Licznie zgromadzona publiczność poznała inne, nowatorskie strony działalności wybitnego uczonego. Po konferencji odbył się coctail.

Le professeur Dunajewski a présenté d'une façon très intéressante l'aspect moins connu de Nicolas Copernic. Les nombreux auditeurs ont pu connaître un autre côté novateur de notre grand scientifique.Après la conférence a eu lieu un cocktail convivial.