Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

W SOBOTĘ 8 MAJA 2010

w Kościele St Esprit w Aix en Provence

odbył się

 

Koncert Chopinowski

zorganizowany przy wsparciu finansowym następujących instytucji :

Konsulat Generalny RP w Lyonie

Merostwo Aix en Provence

w wykonaniu

Marcina Koziaka (fortepian)
(polskiego kandydata
na Konkurs Chopinowski 2010)

 z towarzyszeniem

Kwartetu z Krakowa

Kaja Chrenkoff

Katarzyna Pacholska

Joanna Tarnowska

Piotr Bylica

LE SAMEDI 8 MAI 2010

à l'Eglise St Esprit à Aix en Provence

a eu lieu

le Concert Chopin

organisé avec le soutien financier des institutions suivantes :

Le Consulat Général de Pologne de Lyon

La Mairie d'Aix en Provence

par

Marcin Koziak (piano)
(candidat polonais
pour le Concours Chopin 2010)

avec le Quatuor de Cracovie

Kaja Chrenkoff

Katarzyna Pacholska

Joanna Tarnowska

Piotr Bylica

W programie

I część

Nokturn Fis-dur op.15 nr 2
Scherzo E-dur op.54
Scherzo b-moll op.31
Polonez As-dur op.53

II część

Koncert e-moll op. 11

Au programme

Ière partie

Nocturne en Fa dièse majeur op.15 nr 2
Scherzo en Mi-majeur op.54
Scherzo en si-bémol-mineur op.31
Polonaise en La-bémol-majeur op.53

IIème partie

Concerto en mi-mineur op.1

Dziękujemy Panu Konsulowi Generalnemu, Wojciechowi Tycińskiemu oraz Pani Reine Merger z Biura Współpracy Europejskie Merostwu Aix en Provence za pomoc.

Nous remercions Monsieur le Consul Général Wojciech Tyciński ainsi que Mme Reine Merger déléguée aux Affaires Européennes de la Mairie d'Aix en Provence pour leur soutien.

   
Koncert Le Concert
Wspaniałym Koncertem Chopinowskim Stowarzyszenie Polonica rozpoczęło uroczystości związane z dwusetną rocznicą urodzin polskiego kompozytora.

Artykuł "La Provence" 6.05.2010

"Le Concert Chopin", organisé par Polonica, inaugure d'une manière exceptionnelle les évènements liés au bicentenaire de la naissance du compositeur polonais.

Article "La Provence" 6.05.2010

   
Kościół St Esprit przygotowany do koncertu. / L'église St Esprit préparée pour le concert. Próba / La répétition
Muzyka Fryderyla Chopina w wykonaniu solowym Marcina Koziaka zachwyciła słuchaczy La musique de Fréderic Chopin interprétée par Marcin Koziak piano solo a enchantée les auditeurs. 
W drugiej części koncertu Marcin Koziak z towarzyszeniem Kwartetu z Krakowa wykonał Koncert e-moll Fryderyka Chopina. Wspaniałą wirtuozowską interpretacją jednego z najważniejszych dzieł Chopina Marcin Koziak podbił serca licznie zebranej publiczności, która nagrodziła artystów nie milknącymi brawami. En deuxième partie du concert Marcin Koziak avec le Quatuor de Cracovie a interprété le Concerto en mi-mineur de Frédéric Chopin. La magnifique interprétation d'une des œuvres majeures de Chopin a émerveillé le public qui a longtemps applaudi les artistes.
   
   
   
   

 

 

Spotkanie z członkami Poloniki Le rencontre avec les membres de Polonica
   
   
   
Spacer po Aix en Provence i Marsylii Promenade à Aix en Provence et Marseille
   

Pod tablicą Office de Tourisme z afiszem koncertu.

Sous le tableau de l'Office de Tourisme avec l'affiche du concert.

 

 
   
   
   
   
   

  

 

 Marcin Koziak

urodził się w 1989 roku w Krakowie. Jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Stefana Wojtasa.

W wieku 10 lat wygrał swój pierwszy ogólnopolski konkurs, a rok później debiutował z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej.

Marcin Koziak

est né en 1989 à Cracovie. Il étudie le piano au Conservatoire de Cracovie dans la classe du professeur Stefan Wojtas.

A l'âge de 10 ans, il gagne son premier concours national et l'année suivante il débute avec l'Orchestre  Philharmonique de Cracovie.

Jest laureatem licznych nagród ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów m.in. II nagrody w V Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Narvie  (Estonia 2004),  I nagrody w II Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów (Budapeszt 2006), II nagrody i trzech nagród dodatkowych w VII Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” (Bydgoszcz 2007).

 Był gościem wielu festiwali : w Pekinie - ASEM Culture and Arts Festival (2009), Kijowie – X Kiev Summer Music Evenings (2007), 
Warszawie - V Festiwalu Pianistycznym organizowanym przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena (2007).

    Koncertował z takimi orkiestrami jak China National Symphony Orchestra, Orkiestra Filharmonii Narodowej, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, pod batutą takich dyrygentów, jak  Alexander Lazarev, Antoni Wit, Xieyang Chen, Maximiano Valdés, Paweł Przytocki, Stanisław Krawczyński, Ruben Silva,  Michał Dworzyński, Paweł Kotla.

  Marcin Koziak występował w Niemczech, Austrii, Szwecji, Estonii, Rumunii, Rosji, Japonii, Chinach na Ukrainie i na Węgrzech, w renomowanych salach, takich jak Forbidden City Concert Hall (Pekin), National Centre for the Performing Arts (Pekin), Art Center of Kobe (Kobe, Japonia), Filharmonii Narodowej w Warszawie, Operze Narodowej.

Il a remporté de nombreux prix dans des concours nationaux et internationaux:  IIème Prix dans le 5ème Concours International Chopin pour les Jeunes Pianistes à Narva (Estonie 2004), Ier Prix dans le 2ème Concours International Chopin pour les Jeunes Pianistes (Budapest 2006), IIème Prix et trois prix supplémentaires dans le 7ème Concours International „Arthur Rubinstein in memoriam” (Bydgoszcz 2007).

Il a été invité dans de nombreux festivals : à Pékin - ASEM Culture and Arts Festival (2009), Kiev – X Kiev Summer Music Evenings (2007), 
Varsovie
- V Festival Piano organisé par L'association Ludwig van Beethoven (2007).

Il a donné des concerts avec de nombreux orchestres : China National Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique National Polonais, Orchestre Philharmonique de Lodz, Sinfonietta Cracovia, Orchestre de l'Académie  Beethoven, dirigés par des chefs d'orchestre renommés :  Alexander Lazarev, Antoni Wit, Xieyang Chen, Maximiano Valdés, Paweł Przytocki, Stanisław Krawczyński, Ruben Silva,  Michał Dworzyński, Paweł Kotla.

Marcin Koziak s'est produit en Allemagne, Autriche, Suède, Estonie, Roumanie, Russie, Japon, Chine, Ukraine et Hongrie dans des salles prestigieuses comme Forbidden City Concert Hall (Pekin), National Centre for the Performing Arts (Pekin), Art Center of Kobe (Kobe, Japon), Philharmonie National et  l'Opéra National de Varsovie.

 

 

Powrót / Retour