Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

21-22 listopada 2009 roku w Lourdes odbyło się Kolokwium Międzynarodowe "Dziedzictwo polskie w południowej Francji"

 na które zapraszone zostało Stowarzyszenie POLONICA.

Le 21-22 novembre 2009 à Lourdes a eu lieu le Colloque International "Le patrimoine polonais dans le sud de la France"

auquel l'Association POLONICA a été invité.

   
Każdy dzień Kolokwium zaczynał się krótką mszą świętą w Grocie Objawień Chaque jour de Colloque commençait par une courte messe dans la grotte des Apparitions

Nasza delegacja

Notre délégation

Kolokwium odbywało się w Centrum Informacji

Le Colloque a eu lieu dans le Centre d' Information

Marta Foltzer i Joanna Garnczarek prezentuja Stowarzyszenie POLONICA

Marta Foltzer et Joanna Garnczarek présentent l'Association POLONICA

Marta Foltzer przedstawia aspekty działalności Stowarzyszenia dotyczące tematów :

"Promować polską kulturę" - widowiska i koncerty organizowane przez Polonikę

Miłować język ojczysty"' - Szkoła Polska i kursy polskiego

Marta Foltzer présente les aspect de l'activité de notre association qui concernent les thèmes :

"Promouvoir la culture polonaise" - les spectacles et les concerts

"Aimer la langue maternelle"  - L'Ecole Polonaise

"Służyć Polsce" - drużyna harcerska "Ścieżka"

Parafia polska

"Współpracować, zaznaczać polską obecność" - wystąpienia Poloniki na zewnątrz

"Servir la Pologne"  - la troupe de scouts polonais "Ścieżka"

La Paroisse polonaise

"Travailler ensemble, marquer la présence polonaise" - les actions de Polonica à l'extérieur

Joanna Garnczarek natomiast przedstawia tematy :

"Spotkać się, przeżyć, przypomnieć" - zachowanie tradycji polskich, spotkania

Joanna Garnczarek présente les thèmes :

"Se rencontrer, vivre ensemble, se souvernir" - sauvegarde des traditions polonaises

"Tworzyć, współtworzyć, bawić, informować" - kreowanie wydarzeń kulturalnych z udziałem naszych członków

Projekty na sezon 2010 - 2011

"Créer, amuser, informer" - la création des événements culturels avec le concours de nos membres

Projets pour la saison 2010 - 2011

   
Przedstawiamy naszą delegację Nous présentons notre délégation

Działalność naszego Stowarzyszenia wzbudziła duże zainteresowanie publiczności i innych prelegentów.

L'activité de notre association a suscité un grand intérêt du public et des autres conférenciers.

Działalność tę przedstawiliśmy równieź w formie tablic Cette activité a été présentée aussi en forme des tablaux
   
   

Na zakończenie Kolokwium - wspólne zdjęcie pod pomnikiem Jana Pawła II, który znajduje się przy Domu Polskiej Misji Katolickiej w Lourdes.

A la fin du Colloque - une photo près du monument de Jean-Paul II qui se trouve dans le Jardin de la Maison de la Misson Catholique Polonaise à Lourdes.

Krótki spacer po Lourdes Courte promenade à Lourdes
   
 

Polski akcent w Lourdes - św. Jacek Odrowąż

L'accent polonais à Lourdes - St Jacek Odrowąż

Dom PMK Bellevue, gdzie byliśmy wspaniale przyjęci przez siostrę Franciszkę

La Maison MCP Bellevue à Lourdes où nous étions très bien accueillis

par la Soeur Franciszka