POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

 

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności
Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Régions

We wtorek 6 maja o 20 godz. w kawiarni : "Les Deux Garçons", Aix en Provence

odbyło się : Euro-café

"POLSKA, PIĘKNA NIEZNAJOMA"

Polska - jej historia, geografia, kultura i sztuka

zakończone Wieczorkiem Poetyckim przy dźwiękach fortepianu

 Zdjęcia / Photos

 Mardi le 6 mai à 20h00 aux "Deux Garçons", Aix en Provence

a eu lieu : Euro-café

"POLOGNE, LA BELLE INCONNUE"

Pologne - histoire, géographie, culture, arts

achevé par La Soirée Poétique au son du piano

                                 

Rozpoczęliśmy nasze spotkanie krótkim powitaniem. Najpierw przedstawiliśmy geografię Polski i jej najpiękniejsze atrakcje turystyczne.  Jest co zwiedzać !

Nous avons commencé notre rencontre par un mot d'accueil. D'abord nous avons présenté la géographie de la Pologne et ses plus belles attractions touristiques. Il y a beaucoup de lieux à visiter !

Następnie krótki zarys historii Polski. Aby lepiej zrozumieć nasz kraj trzeba znać jego przeszłość. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem. Ensuite quelques mots sur l'histoire de la Pologne. Pour mieux comprendre notre pays il faut connaître son passé. Tout le monde a écouté attentivement.
Na koniec pierwszej części naszej konferencji chcieliśmy przybliżyć słuchaczom polskie tradycje a także polską kulturę -  muzykę, malarstwo, a także literaturę i kino.

Obecna na spotkaniu Pani Reine Merger - Radna d/s Spraw Europejskich powiedziała kilka słów na zakończenie.

Pour finir la première partie de notre Eurocafé nous avons voulu faire connaître à nos auditeurs les traditions ainsi que la culture polonaise - la musique et les arts plastiques mais aussi le cinéma et la littérature.

Mme Reine Merger, Conseiller Municipal délégué aux Affaires Européeennes a prononcé quelques mots pour conclure.

Dźwiękami Poloneza Chopina rozpoczęła się druga część -
Wieczorek Poetycki.
Avec le son de la Polonaise de Chopin la deuxième partie -
la  Soirée Poétique a débuté.
Członkowie naszego Stowarzyszenia czytali wiersze Norwida, Tuwima, Lenartowicza, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Szymborskiej
- oczywiście w tłumaczeniu na francuski ! (program)
Les membres de notre Association ont lu les poèmes de Norwid, Tuwim, Lenartowicz, Pawlikowska-Jasnorzewska i Szymborska
- bien sûr traduits en français ! (programme)

A wszystko przy dźwiękach muzyki  Chopina i Miklaszewskiego, ale także piosenek - Krasińskiego i Sikorowskiego.

 Wreszcie zabrzmiały ostatnie słowa i ostatnie akordy Etiudy Chopina.

Et tout cela au son de la musique de Chopin et Miklaszewski, mais aussi des chansons - de Krasiński et Sikorowski. Enfin les derniers mots et les derniers accords de l'Etude de Chopin ont retenti.
Ale jeszcze nie koniec naszego spotkania - czas na rozmowy,
wymianę wrażeń, na pytania i odpowiedzi.
Mais ce n'est pas encore la fin de notre rencontre - maintenant c'est le moment de partager les impressions,  les questions et réponses.

 

Mamy nadzieję, że po tym wieczorze Polska będzie mniej "nieznajoma" dla naszych słuchaczy.

Nous espérons qu'après cette soirée pour nos auditeurs la Pologne sera moins "inconnue" qu'avant .

 

  Program/Programme

 1. Fortepian Chopina - K.K Norwid

 2. Ciemna noc - J. Tuwim

 3. Zamyślony w obcym mieście - J. Tuwim

 4. Melodia - J. Tuwim

 5. Najpiękniejsza - T. Lenartowicz

 6. Portret kobiety - W. Szymborska

 7. Fotografia - M. Pawlikowska-Jasnorzewska

 8. Wiosna - M. Pawlikowska-Jasnorzewska

 9. Koniec wieku - W. Szymborska

Musique

F. Chopin - Polonez g-moll, Nokturne nr 2, Preludium nr 4

                   Preludium nr 7, Etiuda nr 3

L. Miklaszewski - Allegretto z Sonatiny nr 2
A. Krasiński - Walc François
A. Sikorowski - Bardzo smutna piosenka retro

 1. Le piano de Chopin - K.K Norwid

 2. Sombre nuit - J. Tuwim

 3. Pensif dans une ville étrangère - J. Tuwim

 4. Mélodie - J. Tuwim

 5. La plus belle - T. Lenartowicz

 6. Portrait de femme - W. Szymborska

 7. Photographie - M. Pawlikowska-Jasnorzewska

 8. Printemps - M. Pawlikowska-Jasnorzewska

 9. Le tournant du siècle - W. Szymborska

Musique

F. Chopin - Polonaise en sol-mineur, Nocturne n° 2,

                  Prélude n° 4, Prélude n° 7, Etude n° 3

L. Miklaszewski - Allegretto de Sonatine n° 2
A. Krasiński - Valse François
A. Sikorowski - Une chanson rétro très triste

 

retour / powrót