POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

W czwartek 20 listopada odbyła się konferencja :

"W poszukiwaniu kolorów -
malarze polscy na Południu Francji w XX wieku"

prowadzona przez Martę Foltzer, historyka sztuki.

na zaproszenie Pani Mirjany Lanfrey z M.A.I.S. International wspólnie z La Vie au Sud

Konferencja była prowadzona bardzo ciekawie.
Przybliżono słuchaczom sylwetki i dzieła polskich malarzy XX wieku tworzących w naszym regionie a w szczególności :
Jan Peské, Józef Pankiewicz, Moïse Kisling, Zawado, Mela Muter, Zygmunt Waliszewski i Ludwik Klimek

Po konferencji słuchacze mogli spróbować polskich specjalności kulinarnych.

Jeudi le 20 novembre a eu lieu  eu lieu la conférence

"En quête des couleurs - les peintres polonais dans le Midi de la France au 20ème siècle"

par Marta Foltzer, historienne d'art

sur l'invitation de Mme Miriana Lanfrey de M.A.I.S. International en collaboration avec la Vie au Sud

La conférence a été très intéressante. La conférencière a présenté les peintres polonais du XX siècle travaillant dans notre région et leurs oeuvres. En particulier nous avons pu connaître : Jean Peské, Joseph Pankiewicz, Moïse Kisling, Zawado, Mela Muter, Zygmunt Waliszewski et Ludwik Klimek. Après la conférence a eu lieu une rencontre conviviale autour des spécialités polonaises.

           

         

Konferencja ilustrowana obrazami malarzy prezentowanymi za pomocą komputera i rzutnika

La conférence illustrée par les tableaux des peintres présentés à l'aide d'un ordinateur et d'un vidéo projecteur

          

Po konferencji - spotkanie wokół polskich specjalności kulinarnych

Après la conférence - un apéritif convivial autour des spécialités polonaises